Giới thiệu

Chúng tôi, Innovin, là một hệ sinh thái khoa học công nghệ, giáo dục, kinh doanh và cộng đồng, cam kết cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng hàng đầu Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi làm việc nhằm thúc đẩy các giá trị đổi mới sáng tạo về công nghệ và xã hội, tinh thần doanh nhân khởi nghiệp và phát triển bền vững tại Việt Nam và toàn cầu.

Tầm nhìn

“Tâm Việt Nam, tầm thế giới”

Với khát vọng xây dựng đất nước hùng cường dựa trên tinh thần dân tộc được hun đúc qua hơn 4.000 năm lịch sử và tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Innovin phấn đấu trở thành Tổ chức khoa học công nghệ, giáo dục, kinh doanh và cộng đồng hàng đầu Việt Nam; nghiên cứu, sản xuất và phân phối thành công chuỗi sản phẩm và dịch vụ khoa học – công nghệ – giáo dục đẳng cấp quốc tế đi cùng với phát triển bền vững nền kinh tế đất nước.

Sứ mệnh

“Đổi mới sáng tạo Việt Nam”

Giá trị cốt lõi: 

Đổi mới sáng tạo – Sức khoẻ – Môi trường – Tinh thần khởi nghiệp